Formål

Oprettelsen af paraplyorganisationen Landsbyerne i Falsters Hjerte tog egentlig sit udspring i Guldborgsund Kommunes ønske om at reducere antallet af skoler i kommunen.

Møllebakkeskolen, der i 1960 blev bygget af sognerådene fra Karleby-Horreby-Nørre Ørslev-, Sønder Alslev-Sønder Kirkeby- og Systofte sogne (datidens kommuner) på Møllebakken i Horreby, blev i den forbindelse nævnt, som en af de skoler, der skulle lukke.

Da Møllebakkeskolen blev bygget, var der stadig forskoler i Sdr. Kirkeby, Karleby, Listrup og Horreby. De blev nedlagt ved kommunesammenlægningen i 1970, og Systofte blev sammenlagt med Nykøbing og trådte dermed ud af skoleforbundet. Falkerslev skole var grundskole, og børn fra dette område skulle således færdiggøre deres overbygning dvs. 8.-10. klasse på Møllebakkeskolen. Falkerslev skole blev nedlagt i 1973 og eleverne overflyttet til Møllebakkeskolen. Fra 1973 kom også overbygningseleverne fra Horbelev skole til Møllebakkeskolen, og dette fortsatte, indtil skolen blev nedlagt som folkeskole i 2004. Ved Horbelev (folke)skoles lukning, blev det bestemt, at eleverne herfra fremover skulle høre til Stubbekøbing skoledistrikt, mens specialklasserne fra Horbelev blev overflyttet til Møllebakkeskolen. Ved kommunalreformen 1. januar 2007 blev Møllebakkeskolen en del af Guldborgsund kommunes skolevæsen.

Horreby er centralt beliggende i vores område, hvorfor Møllebakkeskolen, de to integrerede daginstitutioner, idrætshal med gymnastikhus også er placeret her.

Så selv om mange af områdets ”tilbud og services” ligger i Horreby, dækker områdets selvforståelse over et langt større område, der historisk set går langt tilbage i tiden. Dette er en vigtig pointe:

 Folk fra dette område har blandt andet kæmpet for, at man som de første i Danmark ved Kronprins (senere Kong Frederik 6) Frederiks hjælp kunne frikøbe jord fra Nykøbing Slots Nørre Ladegård (Vestensborg Gods) i 1793 og på andelsvis fordele jorder og gårde blandt landsbyerne. Man oprettede en folkehøjskole i 1878 og i 1886 tillige en friskole. Man arbejdede kraftigt for at omstøde en lov fra 1922, der bestemte, at kvinder ikke kunne blive præster i den danske folkekirke. Dette lykkedes i 1947, og man var således de første i Danmark, der indsatte en kvindelig præst i 1948.

Sammenhængskraften og viljen til at kæmpe for sin ret og det, man har kært, er derfor stor. Det var derfor ikke overraskende for os, at vi i løbet af en weekend kunne gå sammen om at arrangere et stormøde omkring forslaget om skolelukningen og indsamle 1200 underskrifter. Vi har i dag fortsat vores skole om end med reduceret skoledistrikt. Skolen er således den skole i Guldborgsund kommune, der har det næsthøjeste antal af fritvalgselever (dvs. elever fra andre skoledistrikter).

Vi værner fortsat om områdets tradition for at yde en indsats for udvikling. Derfor er idrætsforeninger, bylaug, menighedsråd og forældrebestyrelser for skoler og daginstitutioner gået sammen om at danne en paraplyforening i samarbejde med Guldborgsund kommune.

Foreningens formål er at arbejde for at finde frem til områdets interesser gennem dialog med borgere og foreninger, råd, laug samt institutioner i området. Desuden kan foreningen være med til at koordinere og formidle arrangementer, projekter og kontakter til myndigheder, politikere, virksomheder og andre interessenter både indenfor og udenfor Falster. Dette arbejde skal resultere i at udviklingen fremmes og udbygges.

 Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

 

 

Formand Kirsten Hobolt Høegh-Andersen               Næstformand Magnus Kramer Jørgensen

 

Sekretær Bjørn Rasmussen                                    Kasserer Katla Møller

 

Menig Jens Østergård

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtægter for ”Falsters Hjerte”

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Landsbyerne i Falsters Hjerte.

 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune, og dækker området der består af Falkerslev-, Horreby-, Nørre Ørslev-, Sønder Kirkeby-, Sønder Alslev- og Karleby sogne (se Kortbilag).

 

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er at,

  • Arbejde for områdets interesser gennem dialog mellem borgere og foreninger i området, myndigheder, politikere og andre interessenter,
  • Arbejde for at fremme udviklingen af området i samarbejde med borgere, foreninger, råd, laug, institutioner og erhverv
  • virke som paraply forening, for områdets foreninger, råd og laug mv., med mulighed for at koordinere arrangementer, projekter mv.,
  • formidle områdets arrangementer, værdier og interesser i og uden for området,
  • arbejde for at området forskønnes til glæde for eksisterende og nye borgere i området,
  • koordinere ansøgninger om fondsmidler mv. til fremme af ovenstående formål.

 

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

§ 3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1. Foreningen Landsbyerne i Falsters Hjerte er medlem af Blomstrende landsby.

 

§ 4 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1a. Som medlemmer kan optages enhver, som vil bakke op om foreningens formål.

Stk. 1b. Foreninger, bylaug, råd, institutioner, virksomheder og borgere kan købe et støttebevis.

 

Stk. 2. Medlemskontingent og støttebevis fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.

 

Stk. 3. Medlemmer der modarbejder foreningens formål kan ekskluderes af bestyrelsen.

 

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved lokale opslag samt på www.falstershjerte.dk.

 

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og hvert medlem har 1 stemme. Støttebeviser udløser ikke stemmeret.

 

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 

1.    Valg af stemmetællere

2.    Valg af dirigent.

3.    Bestyrelsens/formandens beretning og planer for det kommende år, herunder orientering fra udvalg.

4.    Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5.    Fastsættelse af kontingent og beløb til støttebeviser.

6.    Indkomne forslag.

7.    Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.

8.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

9.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Evt.

 

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

 

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte jf. dog § 10, stk. 1 og § 11, stk. 1.

 

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når en fjerdedel af de menige medlemmer skriftlig stiller krav herom.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse og udvalg

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

 

Stk. 2. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, sekretær og kasserer samt menigt bestyrelsesmedlem. 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år af gangen.

 

Stk. 3. Ved stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer kun for 1 år.

 

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

 

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsesmøderne og i dennes forfald næstformanden.

 

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

 

Stk. 9. Der er fast et koordinationsudvalg, og der kan løbende nedsættes projektudvalg.

 

Stk. 10. Koordinationsudvalget består af en repræsentant fra hver forening, råd, laug, institution og virksomhed mv., der er støttemedlem af Falsters Hjerte, samt evt. en repræsentant fra hver landsby, og mødes min. forår og efterår. Koordinationsudvalget offentliggøres på www.falstershjerte.dk.

 

§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

 

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. april – 31. marts.

 

Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen ved lokale opslag samt på www.falstershjerte.dk.

 

Stk. 4. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 9 Hæftelse

Stk. 1. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 11 Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel fordeles ligeligt ved opløsning af foreningen til foreninger, råd, laug, institution og virksomhed mv., der er støttemedlem af Falsters Hjerte.

 

 

Således vedtaget generalforsamling d. 6. maj 2014.